Asam-panjakana : « AUGURE 2 » efa azo ampiasaina manerana ny Nosy

Tratra ny tanjona.. Ireo Departemanta eny anivon’ireo Minisitera sy ireo sampandraharaha hita eny amin’ireo Faritra dia efa mampiasa ny Rafitra ifanakalozam-baovao eo amin’ny fitantanana ny loharanonkery avy amin’ireo mpiasampanjakana (GRHE) izay antsoina hoe « Application Unique de Gestion Uniforme des Ressources humaines de l’Etat (AUGURE) ». Entina hanamarihana io dingana goavana tontosa io dia nisy ny lanonana nanakatonana ny fanapariahana isak’ireo Faritra ny AUGURE nasiana fanatsarana sy ny atrikasa fanofanana eo amin’ny lafiny fampiasana azy ny andron’ny Zoma faha-30 Jolay 2021 tany Mahajanga. Ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanambola (MEF), Andriamatoa Richard Randriamandrato sy ny Minisitry ny Asa, ny Fampananana asa, ny Asampanjakana ary ny Lalàna sosialy (MTEFPLS), Ramatoa Gisèle Ramampy dia tonga nanome voninahitra io lanonana io.

Nosokafana ara-pomba ofisialy izany tany amin’ny Faritra Itasy tamin’ny volana Jona lasa teo. Ireo atrikasa notanterahana dia nahafahana nanofana mpanofana miisa 307 sy tomponandraikitra eny amin’ireo sampandraharaham-paritra momba ny Karama sy ny Fisotroandronono (SRSP) sy ireo Fitaleavana eny amin’ny Faritra momba ny asampanjakana ary tomponandraikitra miisa 684 avy amin’ireo sampandraharaham-paritra ipariaham-pahefana (STD). Taorian’ireo fanatsarana samihafa nentina teo amin’ireo tolotra azony omena, io fitaovana ara-informatika io dia hahafahan’ireo Minisitera mpampiasa mitantana ny fanjohiana ny toeranasa misy ireo mpiasa na « mobilité de la gestion du personnel », ary mifehy ireo filàna eo amin’ny lafiny tolodraharaha omen’ny toeranasa na « besoins des postes fonctionnels ». Ho an’ny Minisiteran’ny Toekarena sy ny Fitantanambola (MEF), ny fampiasana azy io dia hahafahana manara-maso ny fanefàna ireo karaman’ny mpiasampanjakana, ny fitantanana ireo antontan-karama sy ny isan’ny mpiasampanjakana. Hita amin’io ihany koa ny fiantohana ny fitantanana ny lafiny ara-bola ireo toeranasa sy ny isan’ireo toeranasa izay azo ampiasaina.

Eo anivon’ny Minisitera misahana ny asampanjakana, ny fifehezana ny antontan-kevitra mifehy ny toeranasa na ny « nomenclature des postes », ny fanisana ireo mpiasampanjakana ary ny fametrahana drafitra ho an’ny fitantanana ombam-binavina ny isan’ny mpiasa, ny filana eo amin’ny toeranasa ary ny fampifanojoana izany amin’ny fahaiza-manao na ny « Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences (GPEEC) » no mandrafitra ny tombony azo avy amin’io rafitra io. Raha tsorina, ny fidirana amin’ny fampiasana ny AUGURE 2 eny amin’ireo Faritra rehetra no manamarika ny fialana amin’ny fampiasana antontan-taratasy maro eo amin’ny lafiny raharaham-panjakana sy ny fidirana amin’ny tontolon-drindran-kajy eo amin’ny lafiny fitantanana ny loharanonkery avy amin’ny mpiasampanjakana.

Amin’ny taona 2023, io rindrambaiko io no handrafitra ny antontanisa sy hevitra izay akora fototry ny SIGRHE (Système de Gestion des Ressources Humaines de l’Etat) izay ho avy. Saingy mialoha izany, ny fametrahana ny karatra famantarana manokana na « carte d’identifiant unique AUGURE » ho an’ireo mpiasa miasa eny anivon’ireo departemanta hita any amin’ny foibe, izay sahanin’ny Tetibola ankapobeny sy ny fampidirana ny fitantanana ny Fisotroandronono ao anaty AUGURE 2 no anisan’ny tetikasa vinavinaina.

 

 

Est-ce que cela a été utile?

Tags: No tags

Leave A Comment