Conférence Budgétaire Régionale Région Analamanga

Nitohy ny fikaonandoham-paritra, fakan-kevitra ifotony ho an’ny fanitsiana ny Tetibolam-panjakana 2020 sy ny famolavolana ny Tetibola Fototra 2021 androany. Ny faritra Analamanga, Diana, SAVA, Itasy, Bongolava, Boeny, Soafia, Antsinanana, Matsiatra Ambony, Amoron’i Mania, Atsimo Atsinanana, Anosy, Ihorombe no nanatanterahana izany ary any Vakinankaratra no hamaranana izany rahampitso. Ho an’Analamanga manokana dia teny amin’ny ENAM Androhibe no nanatanterahana izany.

Nafana ny ady hevitra ary samy naneho ny fahavononany sy ny fahavitrihany ireo mpandray anjara, nahitana ny Loholon’i Madagasikara voafidy teto Analamanga, ny Depiote, ny Ben’ny tanàna, ny Lehiben’ny Distrika miisa 13, ireo Fiarahamonim-pirenena, ary ireo sehatra tsy miankina. Anisan’ny fangatahana nataon’ny faritra Analamanga ohatra ny fampitomboana ny fanampiana omen’ny Fanjakana (Subvention). Tahaka izany koa ny an’ny vakim-pileovan’Antananarivo, izay tsy mba manana ny ho enti-manana hanomezana ny tambin-karama sy saran-dalan’ireo Emmo-Far izay mitandro ny filaminana rehefa misy sahotaka eto amin’ny tanàna.

Ny fitondrana ankehitriny dia miezaka hamaly ny hetahetam-bahoaka miainga any ifotony mba hisy sora-bola mazava ao anatin’ny Tetibolam-panjakana, ao anatin’izany ny Faritra na Distrika na Kaomina. Samy manana ny foto-kareny sy ny otri-karenany avy ny faritra tsirairay ka izay no ilana ny fikaonandoha tahaka izao.

Nambaran’Rajoelison José, Talen’ny Kabinetran’ny Minisiteran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, izay nisolotenan’ny Minisitra, fa “isan’ireo firenena efa tafala tao anatin’ireo sokajiana ho firenena marefo isika izao. Noho izany dia mila manao ezaka isika mba hitadiavana famatsiam-bola misimisy kokoa. Tanjona ny ahatratraranan’ny Politika Ankapoben’ny napetraky ny Fanjakana”.

Tsara ny mampahatsiahy fa efa vita tamin’ny 18 febroary ny fikaonandoham-paritra tahaka izao ny tany amin’ny faritra Alaotra Mangoro, Betsiboka, ary vao omaly no vita ny tany Melaky, Analanjorofo, Vatovavy Fitovinany ary Atsimo Andrefana.

adderall cause weight loss, how does green tea diet pills work, best weight loss pills in india quora, lose weight not muscle, bantwal baliga, winter squash keto recipes, keto recipes with shopping list, best supplements to lose weight during menopause, green smoothie detox weight loss, college keto recipes, iron supplements weight loss, bible studies for weight loss, did yoga help you lose weight, lose weight gallon of water a day, fasting recipes for weight loss, a good weight loss diet, weight loss clinics in pittsburgh, best diet pills watchdog, grapes weight loss, weight loss powders, cenegenics diet, health benefits of bikram yoga weight loss, las vegas weight loss center, general motors weight loss diet program reviews, what to avoid in smoothies for weight loss, diet product reviews, low fat food for weight loss, it works hair skin and nails pills are they a diet pill, certo pectin for weight loss for arthritis, the weight loss cures, coke appetite suppressant, keto avocado baking recipes, how long should i run when trying to lose weight, c25k for weight loss, affordable weight loss, fasting regimen weight loss, ambrin diet pills, how to start a weight loss group at church, can vinegar help u lose weight, lose weight on t, best vegetable snacks for weight loss, new york lose weight, canbyou lose weight by cardio only,

Est-ce que cela a été utile?

Tags: No tags

Comments are closed.