TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA OMALY 22 Mey 2019. TA0 ANTSIRANANA

FIADIDIANA NY REPOBLIKA

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA ANDROANY 22 Mey 2019. TA0 ANTSIRANANA

 

FAMPAHAFANTARANA :

                                                                     Nampitomboina 56 miliara ny tetibola ho famatsiana rano fisotro madio ary olona miisa 1,5 tapitrisa no hahazo izany amin’ny faran’ny taona»

Tapaka nandritry ny filankevitry ny minisitra androany 22 mey 2019, izay filankevitry ny minisitra voalohany ivelan’Antananarivo, araka ny fampahafantarana nataon.ny Fiadidiana ny Repoblika fa olona miisa 1.500.000 no hahazo rano fisotro madio mialoha ny faran’ny taona 2019 ary vola mitentina 56 tapitrisa ariary no tetibola entina amin’izany. Hahazo ny tombony amin’izany amin.ny alalan.ny fanorenana stations de captage na forage » ho an.ny faritra atsimo, avaratra ary atsimo atsinanan’ny faritanin’Antananarivo fanarenana ny tohodrano eo amin.ny PK7 ary fanoloana sy fanamafisana ny pompe ao Ambodirnanga ho an’ny faritanin’i Toamasina, fanorenana tobim-pamokarana rano rnadio mamokatra 3600m3 isan’andro, fampitomboana ny fanampiana rano DN400 rnanodidina ny 25km ary ny fanadiovana ny rano ho an’ny faritanin’i Mahajanga, fanamboarana sy fanorenana toeram-panokarana rano voadio 500m3. farnetrahana groupes eletrogenes 630 KVA ho an, Toamasina. Fametrahana lavadrano hahafahana mamokatra rano 6000m3 isan’andro ary fanoloana ireo fantsona fitsinjaran-drano ho an’ny faritan’i Toliara. Distrika 16 no ho voakasik’ity tetikasam-parnantsiana rano fisotro madio ity toy ny any Mitsinjo, Ambalavao, Arnbanja, Ambato-Boeny, .batolarnpy, Ambilobe, Antalaha, Belo sur Tsiribihina, Mahabo, Mahanoro, Mananjary. Marovoay, Morarnanga, Nosy Be, Sainte Marie ary Vohemar. Mbola mitombo ny asa fanentanana ireo mpamatsy vola amin.ny fijerena manokana ny famatsiam-bola mikasika ny famatsiana rano fisotro madio izay mbola ny 13.53% ny malagasy no misitraka azy ankehitriny . Ny Minisitry ny fiarovam-pirenena dia nampahafantatra ny filankevitry ny minisitra fa hisy ny dinika nasionaly hatao eto Antananarivo ny 5 sy 6 Jona ho avy izao mikasika ny fitaovam-piadina simika, biolojika ary nokleary araka ny resolution 1540/2004 tamin.ny Vondrona Iraisampirenena (Nations Unies).

FANDRAISANA HITSIVOLANA :

 Araky ny volavolan-kevitra naroson’ny Fiadidiana ny Repoblika dia noraisina ny volavolan-delana didy hitsivolana mikasika ny fornba fanomezana ny Ordres Nationales sy ny rafitra mandrafitra ny sampana manome sy mandinika ireo marim-pankasitrahana rehetra. Lalena no hametra sy hamaritra ny fanomezana ireo rnari-boninahitra sy ny filankevitry ny Ordres Nationales Malagasy. Araka ny volavolan-kevitra naroson’ny Ministeran’ny Atitany dia noraisina ny didy hitsivolana manova ny andininy sasany ao amiriny lalena laharana 2015-007 ny 03 Martsa 2015 mikasika ny fiasan’ny antenimieran-doholona sy ny fomba fifidianana sy ny fanendrena ireo Madagasikara.

FANDANIANA DIDIM-PANJAKANA :

                  Araky ny volavolan-kevitra naroson’ny Ministeran’ny Angovo, ny Rano ary ny Akoranafo dia nankatoavina ny didy hitsivolana mikasika ny famatsiam-bola mitentina 150 tapitrisa dolara avy amiriny banky iraisampirenena entina mampiroborobo ny herinaratra azo avo amin’ny angovo azo havaozina (tetikasa LEAD).

Araky ny volavolan-kevitra naroson’ny Ministeran’ny Fanajariana ny tany, ny Toeram-ponenana ary ny Asa Vaventy, dia nankatoavina ny didim-panjakana mamaritra ny toerana fanjakana etsy arnin’ny kaominina Ivato ditsrikan’Arnbohidratrimo, toerana izay hanorenana ireo toeram-ponenana vaovao.

FANENDRENA :

Ny filankevitry ny Minisitra dia nankatoa ny fanendrena ireto mpiasampanjakana ambony ireto :

 

Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena:

 • Général de Brigade RANDRIAMIARAMANANA Hery Emma René no Tale misahana ny « Usine Militaire Moramanga »
 • Général de Brigade JOASITERA Rolando Rakotomavo, no Tale rnisahana ny Office Militaire des Sports et de la Culture

Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana:

 • Atoa. RAKOTOVELO Thierry Aubin. no voatendry ho Chef de District ao Betioky-Sud.

Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry Fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vavent:

 • Rtoa. RAKOTOBE Soloariseheno Odonette, no voatendry ho Directeur des Etudes ao aminny ININFRA
 • Atoa. RAZAKASOA Jaona Herimiadana, no voatendry ho Tale misahana ny fitantanana ara-bola ao arnin’ny ININFRA.

Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena:

 • Atoa. RAKOTOARISOA Mamy Herizo, no vaotendry ho Tale misahana ny fitantanana ara-bola

Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry Fahasalamam-bahoaka :

 • Atoa. RABENIRINA Mamitiana Pierre, voatendry ho Talem-paritry ny Fahasalam-bahoaka ao amin’ny faritra Vakinankaratra
 • Atoa. RANDRIATSIZAFY Ramakilahy Fenosoa, voatendry ho Talem-paritry ny Fahasalam-bahoaka ao faritra Bongolava
  • Atoa. RAZAFIMANDIMBY Jacki, voatendry ho Talem-paritry ny Fahasalam-bahoaka ao faritra Matsiatra Ambony
  • Atoa. RANDRIANIRINA Joël, voatendry ho Talem-paritry ny Fahasalam-bahoaka ao faritra lhorombe
  •  Rtoa. YASMINE Lethicia Lydia, voatendry ho Talem-paritry ny Fahasalam-bahoaka ao faritra Diana
  • Atoa. RAJAONARISON Tolojanahary, voatendry ho Talem-paritry ny Fahasalam-bahoaka ao faritra Betsiboka.

   

   

  Natao androany faha 22 Mey 2019,

  Sampan-draharahan’ny Serasera sy ny  Fifandraisana

how to clean a cpap hose and face mask, daiso compressed face mask, n95 mask comparison, north safety face shield, surgical tie mask, where do you get gold dust in majora mask, neoprene winter face mask, effects using old dust mask, nokia n95 8gb internal memory tidak terbaca, wash face before mask, pet face masks, uline 3m tape, how to make a monster face mask for your pores without gelatin, 3m standard earloop mask, peel face mask target, rubber female face mask, uv face shield fisher, dealing with coronavirus delivery queries, chando face masks, orange respirator mask, cloth face dust mask, chicken surgical mask meme, voc respirator, blaze orange winter hat face shield, air purifying respirator how it works, sailor moon medical face mask, sea respirator, dual pane face shield for at950, a bettershield face shield, good respirator for painting, red cross n95 mask, s a face shield promo code, difference n95 p95, kandi surgical mask templates, demonic lick face masks, homemade masks face, baseball helmet with face shield, 3m guide mask dust, restaurant during coronavirus,

Vous aimerez aussi...